Všeobecné zmluvné podmienky pre partnerský program Fotky&Foto

1. Všeobecné zmluvné podmienky pre využívanie partnerského programu fotobanky Fotky&Foto

a) Odsúhlasením týchto zmluvných podmienok, súhlasí užívateľ fotobanky (ďalej len 'partner') s podmienkami partnerského programu fotobanky FotkyFoto v plnom rozsahu a uzatvára týmto dohodu o spolupráci s prevádzkovateľom, ktorým je

Golden Empressa s.r.o.
Bulharská 996/20
Vršovice, Praha 10, 101 00
ICO: 08199817
Spoločnosť je zapísaná u Mestského súdu v Prahe spisová značka: C 314667
(Ďalej len 'prevádzkovateľ')

b) Osobné údaje Partnera uvedené pri registrácii do partnerského programu sú spracovávané prevádzkovateľom, v súlade so zákonom č 101/2000 Sb.

c) Partner vyhlasuje, že pri registrácii poskytnuté údaje k jeho osobe a adrese súhlasia, a že je plne spôsobilý na právne úkony.

d) Partner ktorý sa zaregistroval do partnerského programu sa tým nestáva zástupcom prevádzkovateľa, iba ho propaguje a odporúča.

e) Partner umiestni na svoje stránky reklamu (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, ...) poskytované prevádzkovateľom alebo aj vlastné reklamné produkty prevádzkovateľom schválené za účelom pozitívnej propagácie fotobanky Fotky&Foto.

f) Prevádzkovateľ sa zaväzuje vytvoriť partnerovi účet na fotobanke Fotky&Foto na ktorý bude pripočítavať provízie v podobe kreditu podľa článku II. zmluvných podmienok.

g) Partner vyhlasuje, že webové stránky ktoré si zaregistroval do partnerského programu prípadne miesta kam umiestnil reklamné prvky Fotky&Foto sú jeho alebo má súhlas s ich využitím a umiestnením reklamy do ich obsahu.

2. Provízia a jej výška

a) Partnerský program dáva všetkým partnerom fotobanky Fotky&Foto príležitosť získať odmeny, provízie za propagáciu fotobanky Fotky&Foto.

b) Nárok na priamu províziu z predaja partnerovi vzniká vo chvíli keď cez jeho zaregistrované stránky alebo odkazy s kódom partnera sprostredkuje partner do fotobanky Fotky&Foto zákazníka a ten uskutoční svoj prvý nákup ktorý následne uhradí. Nárok na následnú províziu vzniká partnerovi za každý ďalší nákup tohto zákazníka po dobu 3 mesiacov od jeho registrácie vo fotobanke Fotky&Foto.

c) Provízia za kliky náleží partnerovi v prípade, že má na svojom účte túto províziu k dispozícii. V takom prípade prislúcha partnerovi stanovená provízia za každý jeden unikátny klik v mesiaci (klikom sa rozumie, sprostredkovaný unikátny návštevník skrz registrované stránky partnera). Provízie za kliky sú viazané na výšku provízie z predaja. To znamená, že provízia za kliky môže byť v maximálnej výške provízie z predaja v danom mesiaci. Kliky sa sčítajú vždy po dobu jedného mesiaca a každý mesiac zvlášť.

d) Provízie z predaja fotografií sprostredkovaného fotografa. Ako odmenu za sprostredkovaného fotografa Vám budeme vyplácať provízie z predaja jeho fotografií po dobu až jedného roka od jeho registrácie. Výška provízie sa vypláca z provízie vyplatenej danému fotografovi v uplynulom mesiaci.

e) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízií bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška provízií je partnerovi oznamovaná prostredníctvom webových stránok fotobanky https://fotky-foto.cz v sekcii partnerský program a v týchto zmluvných podmienkach.

Výška provízií je nasledovná:

Privedenie nového unikátneho návštevníka za mesiac4 € centy / klik
Priama provízia z prvého nákupu privedeného zákazníka12% z nákupu priamo z košíka
8% z nákupu z kreditu
Následná provízia z každého ďalšieho nákupu po dobu 12 mesiacov3%
Provízie z vyplatených odmien sporostredkovaného fotografa až 10%
Vyplatenie provízií:

f) Provízie budú partnerovi prevedené spolu s bonusom ďalších 5% na jeho účet na fotobanke Fotky&Foto v podobe kreditu a môže ich kedykoľvek ľubovoľne čerpať na nákup produktov a služieb fotobanky FotkyFoto. Takto prevedený kredit už nie je možné vyplatiť. Druhá možnosť je, že provízia bude partnerovi vyplatená bankovým prevodom alebo systémom PayPal.

g) Minimálna suma pre vyplatenie provízie je 20 EUR. Celkovú aktuálnu výšku provízie je vidieť po prihlásení na účte partnera. Prehľad o províziách partnera je dostupný v partnerskom programe v štatistikách, kde je tiež možnosť zažiadať o prevod provízie na peniaze a ich preplatenie. Poskytovateľ poukáže túto sumu na účet partnera. Za účelom vyplatenia provízie je partner povinný oznámiť číslo účtu kam má prevádzkovateľ províziu previesť. Ak je partner podnikateľom, je povinný vystaviť na províziu faktúru pred jej vyplatením. Provízie je možné vyplatiť aj na účet PayPal.

h) Preplatenie provízií systémom PayPal je zadarmo – doporučujeme. Pri vyplatení provízií bankovým prevodom musí partner zadať všetky údaje potrebné pre tento prevod. V prípade, že sa bude jednať o medzinárodný bankový prevod (platí pre štáty, v ktorých Fotky&Foto nemajú svoj bankový účet) budú poplatky za tento prevod účtované príjemcovi platby.

i) Za nezaplatené alebo zákazníkom stornované objednávky sa provízia nevypláca. V prípade vyplatenia je Partner povinný takúto províziu bezodkladne vrátiť prevádzkovateľovi.

3. Práva a povinnosti partnera

a) Partner sa zaväzuje prevádzkovať internetové stránky, na ktorých bude umiestnená reklama na internetové stránky prevádzkovateľa v súlade s platnou právnou úpravou a príslušnými spoločenskými normami. Partner vyhlasuje, že je oprávnenou osobou, ktorá je oprávnená prevádzkovať internetové stránky, na ktorých je umiestnená reklama na webové stránky prevádzkovateľa a vlastní všetky potrebné povolenia alebo licencie vzťahujúce sa k obsahu a forme týchto internetových stránok. Partner je sám zodpovedný za obsah a odkazy na svojich stránkach.

b) Poskytnutá reklamná grafika je chránená autorským zákonom a smie byť použitá iba v nezmenenej forme a len na propagáciu webových stránok prevádzkovateľa. Partner nesmie používať inú grafiku prevádzkovateľa než tú, ktorá je na to určená na účte partnerského programu prevádzkovateľa alebo ktorú prevádzkovateľ partnerovi výslovne schválil.

c) Partner súhlasí s archiváciou ním poskytnutých osobných údajov, ktoré budú využité len v súvislosti s prevádzkou partnerského programu a súhlasí so zasielaním obchodných oznámení prevádzkovateľa.

d) Partner nesmie využiť partnerského programu respektíve svojich stránok ani odkazov pre registráciu seba samotného alebo svojej firmy, prípadne firmy kde je akokoľvek majetkovo zainteresovaný. Takéto konanie bude považované za porušenie interných pravidiel a môže sa postupovať podľa bodu IV odseku f týchto zmluvných podmienok.

e) Zakázané je zasielanie nekalej reklamy (spamu) prostredníctvom diskusných skupín, e-mailových správ, SMS, faxu alebo pošty ako aj ostatných telekomunikačných prostriedkov. Partner sa zaväzuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žiadny materiál alebo odkaz na neho, ktorý je nezákonný, poškodzuje autorské práva, práva k ochranným známkam a patentom, obchodným menám a právam súvisiacim. Partner je povinný nepodniknúť nič, čo by poškodzovalo dobré meno prevádzkovateľa.

f) Partner zodpovedá za všetky náhrady škody spôsobené takýmito aktivitami.

g) Partner sa zaväzuje, že nebude využívať žiadnych 'klikačiek', ani webových stránok určených práve pre získanie provízií za kliky, ani iných nekalých praktík na získanie klikov. Takéto praktiky môžu viesť k zrušeniu účtu bez náhrady na akúkoľvek províziu.

h) Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnom či podvodnom konaní partnera, dovoľuje partner prevádzkovateľovi vydanie všetkých jeho uvedených osobných údajov príslušným vyšetrovacím orgánom.

4. Doba trvania, ukončenia spolupráce

a) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

b) Prevádzkovateľ partnerského programu si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie bannerov a odkazov na stránkach partnerov a ukončiť spoluprácu v prípade porušenia akéhokoľvek bodu týchto pravidiel a podmienok.

c) Táto dohoda obsahuje všetky dojednania zmluvných strán ohľadom predmetu zmluvy. Vedľajšie ústne dohody neboli uzavreté. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sú účinné len vtedy, ak boli prijaté v písomnej podobe.

d) Vypovedanie tejto dohody partnerom i prevádzkovateľom je možné kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov.

e) V prípade odhalenia podvodov zo strany Partnera si Fotobanka vyhradzuje právo okamžite ukončiť spoluprácu s takýmto Partnerom a to bez akýchkoľvek nárokov.

f) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť bez náhrady partnera, u ktorého zistí porušenie týchto zmluvných podmienok, interných alebo etických pravidiel prevádzkovateľa. Posúdenie toho či partner porušuje pravidlá patrí len a výlučne prevádzkovateľovi. Ak Partner porušil pravidlá a podmienky spolupráce môže byť jeho účasť na partnerskom programe zrušená bez nároku na vyplatenie provízie a to úplne alebo čiastočne podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

5. Ostatné dojednania

a) Prevádzkovateľ má bez predchádzajúceho oznámenia právo upravovať alebo rušiť partnerský program alebo aj meniť súčasné zmluvné podmienky. O zmene bude prevádzkovateľ informovať prostredníctvom webových stránok fotobanky Fotky&Foto. Zmenené podmienky sa považujú za dohodnuté od okamihu ich uverejnenia.

b) Ak partner s najnovšou verziou podmienok nesúhlasí, je povinný účasť ukončiť a to zaslaním emailu prevádzkovateľovi na emailovú adresu prevádzkovateľa so žiadosťou o ukončení spolupráce. Pokiaľ tak partner neurobí bude to považované za plný súhlas s novými podmienkami.

c) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek pozastaviť alebo obmedziť zobrazovanie reklamy umiestnenej na internetovej stránke partnera a ďalej je oprávnený kedykoľvek zmeniť obsah a podobu tejto reklamy.

d) Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom on-line systému a internetovej siete. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škodu spôsobenú činnosťou alebo nečinnosťou tretích osôb.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)