Zmluva, Obchodné podmienky - fotobanka Fotky&Foto

Zákazník vždy vidí aktuálne ceny za ktoré nakupuje. Cenové programy sa líšia podľa aktuálnej výšky kreditu na zákazníckom účte. Zákazník sťahuje fotografie za aktuálne ceny podľa programu v ktorom sa pohybuje. Pri poklese alebo navýšení kreditu sa automaticky posúva do zodpovedajúceho cenového programu.

1. Zmluvné strany

Prevádzkovateľom internetového obchodu, týchto webových stránok, fotobanky Fotky&Foto je firma Golden Empressa s.r.o., Bulharská 996/20, Vršovice, Praha 10, 101 00, IČ: 08199817 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zákazníkom sa stáva akákoľvek fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá sa na stránkach Prevádzkovateľa zaregistruje alebo nezaregistruje a stránky Prevádzkovateľa využíva, nahráva alebo sťahuje z nich obsah a pod (ďalej len „Zákazník“). 

2. Podmienky uzavretia zmluvy

Prístupom na webové stránky Prevádzkovateľa, ich používaním, nahrávaním a sťahovaním materiálov beriete na vedomie tieto obchodné podmienky a súhlasíte s nimi a budete viazaný touto dohodou rovnako ako klienti alebo partneri, ktorých zastupujete pri využívaní týchto stránok. Dokončením objednávky kreditu (nákup ročného zľavového programu) pre nákup fotografií, videí a ďalšieho obsahu, alebo nákupom tohto obsahu priamo z košíka na webových stránkach a v internetovom obchode Prevádzkovateľa, Zákazník vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a porozumenie s touto zmluvou a všetkými podmienkami nákupu fotografií na webových stránkach Prevádzkovateľa. Zákazník aj Prevádzkovateľ sú povinní v priebehu trvania Zmluvy dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ustanovenia zmluvy a týchto podmienok. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito obchodnými podmienkami, žiadame Vás, aby ste tieto stránky ďalej nevyužívali.

Používanie webových stránok Prevádzkovateľa, rovnako ako zaregistrovanie sa a vytvorenie účtu, je podmienené dosiahnutím 18 rokov. Deťom a jedincom mladším ako 18 rokov je dovolené používať tieto stránky len pod dohľadom rodičov alebo zákonných zástupcov. Užívaním týchto webových stránok bez dohľadu alebo registrácie potvrdzujete, že máte najmenej 18 rokov a máte plnú právnu zodpovednosť.

Zákazník sa môže zaregistrovať alebo využívať stránky Prevádzkovateľa bez registrácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť registrovaným užívateľom rozšírené funkcie, ktoré inak nie sú dostupné neregistrovaným užívateľom.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ nie je nijako zodpovedný za akékoľvek škody finančného, materiálneho či duševného charakteru, ktoré Zákazníkovi vzniknú v dôsledku uvedenia neplatných a/alebo neaktuálnych údajov do databázy Prevádzkovateľa a že nie je oprávnený náhradu akejkoľvek takto vzniknutej škody na Prevádzkovateľovi vymáhať.

Zákazník uzavretím tejto zmluvy získava svoj unikátny prístup (teda login a heslo) do administračného rozhrania, odkiaľ spravuje: všetky kontaktné údaje, edituje vstupné heslo, zadáva objednávky kreditu, sleduje pohyb kreditu, sleduje históriu vlastných objednávok a má prístup k vlastným zálohovým faktúram i vystaveným faktúram za objednané služby. Nie je dovolené tieto stránky akokoľvek zneužívať. Pri prihlasovaní na tieto stránky a ich používaní nie je dovolené používať akýkoľvek automatizovaný software.

Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že nie je oprávnený uzatvárať Zmluvu s Prevádzkovateľom menom tretích strán, pokiaľ mu k tomu tretia strana nedala súhlas vopred. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za všetky objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli realizované z jeho administračného rozhrania alebo s použitím jemu pridelených prihlasovacích údajov do tejto administrácie. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami. V rámci zaistenia vyššieho stupňa bezpečnosti je Zákazník oprávnený sám niektoré zo svojich prístupových údajov (prístupové heslo) meniť podľa svojho uváženia. V prípade sťahovania fotografií na účet zákazníka, s či bez vedomia zákazníka, je zákazník plne zodpovedný za platby za sťahované fotografie. Vrátane akéhokoľvek neautorizovaného použitia všetkých fotiek a materiálov takto stiahnutých.

Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať nebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach.

Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení, noviniek a akčných ponúk e-mailom.

3. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ pravidelne aktualizuje a obmieňa obsah svojich webových stránok a môže kedykoľvek zmazať alebo zmeniť akékoľvek informácie alebo služby poskytované na týchto stránkach. Napriek tomu, že sa o to maximálne snažíme, nemôžeme garantovať úplnosť a presnosť všetkých informácií na webových stránkach.

Provozovatel dodržuje veškeré zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Veškeré zásady a práva zákazníků na ochranu osobních údajů jsou vypsány v samostatném dokumentu "Ochrana osobních údajů", zobrazeném v Infocentru.

4. Objednanie a pripísanie kreditu

Po uzavretí Zmluvy a splnení ďalších náležitostí (teda uhradenia objednaného ročhéno zľavového programu, kreditu alebo jednotlivých fotografií podľa zálohovej faktúry na príslušný účet pod príslušným variabilným symbolom) je Zákazníkovi ihneď najneskôr však do 24 hodín od prijatia platby pripísaný kredit na nákup fotografií v hodnote príslušnej sumy zaplatenej Zákazníkom pod príslušným variabilným symbolom na bankový účet uvedený na zálohovej faktúre. Žiadny prevádzkový, vstupný či udržiavací poplatok nebude Zákazníkovi účtovaný. Ak prevádzkovateľ obdrží platbu od zákazníka s nesprávnym alebo neidentifikovateľným variabilným symbolom, nebude táto platba spárovaná s objednávkou do doby kedy sa zákazník k tejto platbe prihlási a doloží o akú objednávku sa jedná. Následne bude táto platba priradená k danej objednávke.

5. Platnosť kreditu

Platnosť kreditu Zákazníka pre nákup fotografií je jeden rok od vloženia kreditu na účet alebo do vyčerpania zakúpeného kreditu. Pri prihlásení na svoj účet v sekcii "Môj kredit" zákazník vidí pohyb svojho kreditu a dátum jeho expirácie. Pred vypršaním platnosti kreditu je Zákazník o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu, ktorý je odoslaný na Zákazníkovu emailovú adresu uvedenú v osobných údajoch.

Túto emailovú adresu je možné meniť v osobnom účte Zákazníka po prihlásení k svojmu účtu na stránkach Prevádzkovateľa. Kredit je nevratný a zákazník nemá žiadne právo na navrátenie kreditu. Kredit je možné kedykoľvek pred jeho expiráciou predĺžiť nákupom nového ročného zľavového programu.

Zákazník nemá žiadne právo na navrátenie prepadnutého kreditu.

6. Objednávanie fotografií

Od chvíle, kedy bol pripísaný Zákazníkovi kredit na účet, môže Zákazník prostredníctvom nákupného košíka objednávať fotografie. Ak zákazník vkladá položky do nákupného košíka a je pri tom prihlásený, nákupný košík ostáva uložený aj po odhlásení a načíta sa znovu pri nasledujúcom prihlásení. Po záväznom objednaní fotografií sú objednané fotografie automaticky pripravené Zákazníkovi na stiahnutie. Adresy na stiahnutie fotografií obdrží Zákazník na emailovú adresu uvedenú v osobnom účte zákazníka. Tento e-mail si môže zákazník znovu odoslať zo svojho osobného účtu, pod odkazom "Moje fotografie".

Ak nastane neočakávaná chyba pri objednaní fotografií, kredit za chybové fotografie nebude odpočítaný. V takom prípade bude Prevádzkovateľom fotografia odoslaná Zákazníkovi alternatívnym spôsobom a kredit odpočítaný dodatočne. Môže nastať situácia, kedy fotografia bude tesne pred záväzným objednaním stiahnutá z predaja. V tomto prípade Prevádzkovateľ negarantuje odoslanie požadovanej fotografie Zákazníkovi a zaväzuje sa vrátiť (pripísať späť na účet) kredit v plnej výške ceny nedoručenej fotografie.

Zmena spôsobov objednávania fotografií vyhradená.

7. Sťahovanie fotografií

Objednané fotografie sú zákazníkovi k dispozícii ako na klientskom účte na webových stránkach Prevádzkovateľa tak na príslušných url adresách, ktoré boli odoslané na emailovú adresu Zákazníka. Tieto adresy na stiahnutie fotografií sú aktívne tri celé dni, teda 3 x 24 hodín od najbližšej nasledujúcej polnoci po aktivácii objednávky. Po uplynutí tejto doby sa odkazy stávajú neaktívnymi a Zákazník už nemá právo fotografie sťahovať. To platí aj pre možnosť stiahnutia fotografií z klientského účtu na webových stránkach Prevádzkovateľa. Ak Zákazník nestihol do tejto doby fotografie stiahnuť, nemá už žiadny nárok na náhradu ani vrátenie zaplateného kreditu. Výnimkou je prípad, kedy sú odoslané odkazy pre stiahnutie fotografií nefunkčné a Zákazník o tejto skutočnosti informuje telefonicky, či e-mailom Prevádzkovateľa. V takomto prípade je Prevádzkovateľ povinný doručiť fotografie Zákazníkovi alternatívnym spôsobom na základe žiadosti zákazníka.

8. Ceny fotografií

Ceny každej fotografie sú časovo premenné v závislosti na aktuálnom kurze a ročném zľavovém programe. Preto sa môže stať, že sa ceny fotografií i v uloženom nákupnom košíku zmenia od posledného prihlásenia Zákazníka. Pri záväznom objednaní fotografií (teda v momente kliknutia na tlačítko "Záväzne objednať fotografie") je zaznamenaná aktuálna cena jednotlivých fotografií. Táto cena fotografií je smerodajná, táto cena sa odpočíta z kreditu Zákazníka. Len v prípade, že dôjde k výraznému pohybu kurzu v dobe medzi objednaním fotografií a uhradením danej objednávky, môže Prevádzkovateľ tento pohyb premietnuť do kreditu zákazníka.

9. Licencie jednotlivých fotografií

Zákazník berie na vedomie, že fotografie a ďalší obsah stiahnutý na webových stránkach prevádzkovateľa podlieha licenčným dojednaniam a týmto potvrdzuje, že bude tieto licenčné dojednania plne rešpektovať. Licenciu každej fotografie si Zákazník vyberá pri vkladaní jednotlivých produktov do nákupného koša, alebo priamo v nákupnom koši.

Prevádzkovateľ poskytuje dva druhy Licenčných dojednaní. Základné licenčné dojednanie, ktoré prislúcha fotografiám zdarma a názvom licencie XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, V a Rozšírené licenčné dojednanie, ktoré prislúcha názvom licencie fotografie X, XV. Ku každej fotografii je toto Licenčné dojednanie Zákazníkovi priložené. Ceny rozšírených licencií X a XV sú vždy vyššie než ceny základných licencií XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, V. V prípade, že je cena u niektorých licencií X alebo XV nižšia, než je cena základných licencií rovnakého produktu, jedná sa o chybu a Zákazník je povinný doplatiť po zakúpení tejto licencie sumu rozdielu cien medzi skutočnou cenou licencie X, XV a chybne zobrazenou cenou. V prípade, že je cena akejkoľvek licencie akéhokoľvek produktu nulová, jedná sa o chybu a Zákazník je povinný po zakúpení licencie s nulovou cenou doplatiť skutočnú cenu licencie.

Licenčné dojednanie ku každej zakúpenej fotografii si môže Zákazník vo formáte .pdf stiahnuť po prihlásení k svojmu osobnému účtu na webových stránkach Prevádzkovateľa v detaile príslušnej objednávky pod odkazom „Moje objednávky“. Zákazník sa objednaním fotografie zaväzuje toto Licenčné dojednanie dodržiavať. V prípade porušenia sú následky popísané práve v každom Licenčnom dojednaní.

Pred objednaním jednotlivých fotografií má Zákazník možnosť tieto Licenčné dojednania zhliadnuť na adresách:

Licenčné ujednanie

Neautorizované užitie:
Žiadna z fotografií na webových stránkach Prevádzkovateľa nemôže byť použitá ako obchodná známka alebo servisná známka bez predchádzajúcej konzultácie a písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Je prísne zakázané používať fotografie pre pornografické, rasistické a nezákonné účely rovnako ako porušiť copyright, obchodnú alebo servisnú známku a používať fotografie pre účely, ktoré urážajú a zneužívajú modely na fotografii. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za použitie fotografií stiahnutých na svojom účte z webových stránok Prevádzkovateľa a stáva sa zodpovedným za akékoľvek spôsobené škody súvisiace s ich neautorizovaným použitím. Zákazník je rovnako plne zodpovedný za možné peňažné požiadavky tretej strany alebo Prevádzkovateľa, zapríčinené neautorizovaným použitím stiahnutých fotografií.

10. Reklamácie, vrátenie platby

Do 7 dní od uskutočnenia nákupu môže Zákazník požadovať vrátenie peňazí za akúkoľvek fotografiu, ktorú nebolo možné stiahnuť a Prevádzkovateľ nebol schopný danú fotografiu ani na výzvu dodať. Vrátenie peňazí môžete požadovať tiež v prípade, že stiahnutá fotografia má technické závady, alebo evidentne nezodpovedajúcu kvalitu. Tieto závady a stav kvality fotografie budú v reklamačnom riadení posúdené a následne uznané Prevádzkovateľom ako opodstatnené. V tomto prípade sa zaväzujete odstrániť stiahnutý obsah a nemáte dovolené obsah ďalej akýmkoľvek spôsobom využívať hneď potom, ako ste obdržali vrátenú čiastku. Nárok na vrátenie peňazí nie je možný po uplynutí siedmych dní od uskutočnenia nákupu. Vrátenie platby prebieha pripočítaním danej čiastky na klientský účet u fotobanky Fotky&Foto.

V prípade reklamácie alebo v prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom vrátenia platby, kontaktujte Prevádzkovateľa.

11. Platby neštandardné alebo duplicitné, odchýlky platieb

Ak zákazník uhradí vyššiu čiastku, než je uvedená na príslušnej zálohovej faktúre, bude mu automaticky vystavená faktúra na celú zaplatenú čiastku. Jeho kredit bude navýšený o celú uhradenú čiastku. Ak Zákazník z akéhokoľvek dôvodu pošle duplicitnú platbu, bude na túto čiastku vystavená nová faktúra a celá čiastka bude taktiež automaticky pripísaná k jeho kreditu. Prevádzkovateľ nie je povinný Zákazníkovi preplatok zaslať späť na jeho účet a ani nie je povinný zaslať späť omylom uskutočnené platby. Zaslanie duplicitnej alebo omylom zaslanej platby späť je možné len na základe zaslania požiadavky na navrátenie takejto platby (tzv. storno platby) a to v písomnej forme doporučene na sídlo firmy Golden Empressa s.r.o. (viď kontakt). Len v takomto prípade môže byť táto platba navrátená Zákazníkovi na bankový účet Zákazníka a to do 30 dní od obdržania požiadavky. Vrátená čiastka bude znížená o storno poplatok vo výške 100 Kč /5EUR . Tento poplatok zahŕňa manuálne spracovanie celej transakcie a tiež všetky bankové poplatky spojené s danou transakciou, ktoré prevádzkovateľovi naúčtovala banka. V prípade vyšších bankových poplatkov než sú štandardné vnútroštátne poplatky za prichádzajúce a odchádzajúce platby bude o tieto poplatky vrátená čiastka taktiež znížená. Ak čiastka preplatku nebude dostačujúca, aby pokryla náklady s týmto spojené nemôže byť táto čiastka navrátená.

Ak EÚ klient z iného štátu ako je Česká republika v objednávke košíku, predplatného, ročního slevového programu či akejkoľvek inej platbe dodávateľovi, kde mu nebude účtované DPH, zadá neplatné daňové identifikačné číslo DIČ a táto skutočnosť bude zistená, je klient povinný všetky rozdiely DPH doplatiť a to najneskôr do 7 dní od zistenia danej skutočnosti.

12. Poplatky u medzinárodných platieb

U medzinárodných platieb je nutné, aby Zákazník zadal do preferencií platby, že poplatky idú na jeho vrub. V prípade, že tak neučiní a poplatok bude odpočítaný prevádzkovateľovi, bude tento poplatok Zákazníkovi stiahnutý z pripisovanej čiastky a bude na neho vystavená faktúra.

13. Záväzky

Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzkovateľ, jeho majitelia, vedenie, zamestnanci a partneri nebudú v žiadnom prípade zodpovední za škody (vrátane (nie len) straty informácií alebo peňažnej straty) spojené priamo alebo nepriamo s užívaním webových stránok a internetového obchodu Prevádzkovateľa. Maximálna peňažná náhrada vzhľadom k dohode o Obchodných podmienkach neprekročí 0,40 € s výnimkou zodpovednosti, ktorej obmedzenie je zakázané zákonom.

Prevádzkovateľ sa nemôže vyvarovať chýb na týchto stránkach ani nezaručuje, že dostupné služby budú prebiehať bez prerušenia.

Následne Prevádzkovateľ nemôže garantovať informácie vzťahujúce sa k fotografiám alebo textom obsiahnutých na webových stránkach alebo garantovať dodržiavanie copyrightu fotografmi. Prevádzkovateľ nezaručuje, že použitie týchto webových stránok prinesie úžitok alebo zisk Vám alebo akejkoľvek tretej strane.

14. Obchodná známka, logo Prevádzkovateľa a obsah

Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné obchodnú známku a logo Prevádzkovateľa použiť bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa a bez jeho písomného súhlasu.

Zákazník berie na vedomie, že celý obsah týchto webových stránok vrátane fotografií, ilustrácií, textov alebo ďalších materiálov môže byť ošetrený zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ sa všetkými dostupnými prostriedkami snaží zabrániť porušeniu podmienok copyrightu alebo obchodnej značky. Návštevníci a užívatelia týchto webových stránok nesú plnú zodpovednosť za to, že potenciálne porušenie copyrightu a práv tretej strany sami vyjasnia. V prípade neistoty zodpovedáte za konzultáciu s právnym poradcom.

15. Aplikované právo

Tieto stránky sú majetkom Golden Empressa s.r.o., Bulharská 996/20, Vršovice, Praha 10, 101 00, Česká republika. Aj keď môžete získať prístup na tieto webové stránky z iných častí sveta, prístupom na nich súhlasíte s tým, že ich užitie, užitie všetkých materiálov obsiahnutých na týchto stránkach, podlieha zákonom Českej republiky, bez ohľadu na to, ako sa líšia od zákonov štátu, z ktorého na stránky Prevádzkovateľa pristupujete. Akékoľvek prípadne súdne pojednávanie, spor alebo opatrenie, ktoré vyplýva z tejto Dohody alebo sa tejto Dohody týka, musí byť zahájené súdom príslušného oboru súdnej právomoci v Českej republike.

16. Oddeliteľnosť

Ak je niektorá podmienka tejto zmluvy neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, alebo ustanovenia tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky tejto zmluvy ostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

17. Ukončenie platnosti zmluvy

Platnosť tejto zmluvy môže Zákazník ukončiť len písomným vyjadrením zaslaným Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ má na odstránenie Zákazníckeho účtu 30 dní od obdržania správy. Zákazník si je vedomý, že kupuje digitálny obsah dodávaný on-line a nemožno od tejto zmluvy odstúpiť.

Prevádzkovateľ má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy v prípade, keď dôjde zo strany Zákazníka k hrubému porušeniu tejto zmluvy a obchodných podmienok kedykoľvek a bez náhrady. Takéto ukončenie zmluvy nemá vplyv na ostatné povinnosti Zákazníka vyplývajúce z tejto zmluvy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

 
Veľmi nerádi Vás otravujeme, ale musíme Vás informovať, že tento web používa cookies. Používaním tohto webu súhlasíte. Viac informácií
Obľúbené (0)